Wytyczne dla widzów Teatru Miejskiego im. Stefana Jaracza w takcie epidemii wirusa SARS-COV-2

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wytyczne dla widzów Teatru Miejskiego im. Stefana Jaracza w Otwocku w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce 

 

 • CEL WDRAŻANIA REKOMENDACJI
 1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
 2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenianie się koronawirusa w związku z działalnością Kina „Oaza” i Teatru im. Stefana Jaracza w Otwocku.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Kina i Teatru oraz odbiorców działań.

 

 • PODSTAWOWE ZASADY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W SEANSIE FILMOWYM I SPEKTAKLU TEATRALNYM
 1. Widzowie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić na seans/spektakl, a pozostać w domu i skonsultować się telefonicznie z lekarzem

w celu uzyskania teleporady medycznej. Pracownik Kina/Teatru ma prawo odmówić wstępu osobie z objawami chorobowymi.

 1. Udział widza w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:
 • zakrywania ust i nosa
 • zajmowania miejsca, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami
 • obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca nie dotyczy:
 1. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,
 2. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem
  o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 3. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

 • ZALECENIA POSTĘPOWANIA DLA WIDZÓW W TRAKCIE POKAZU FILMOWEGO/TEATRALNEGO ORAZ PRZED I PO JEGO ZAKOŃCZENIU

 

Zaleca się aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (numer telefonu, imię i nazwisko, podpis/parafka) obsłudze kina na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną i przekazania ich do Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej. Dane te będą usuwane
po upływie 14 dni. 

 

 • Dodatkowe zalecenia związane z udziałem w seansie/spektaklu:
 1. Obowiązek założenia maseczki (zasłonięcie ust i nosa);
 2. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przed wejściem na teren kina;
 3. Ustawianie się w kolejce z zachowaniem dystansu zgodnie z aktualnym stanem prawnym;
 4. Preferowanie zakupu biletów online;
 5. Zajmowanie miejsc według zakupionego biletu;
 6. Bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania produktów spożywczych;
 7. Opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu wyłącznie przez drzwi wyjściowe;
 8. Na terenie kina mogą jedynie przebywać osoby posiadające ważny bilet na seans filmowy w danym dniu.

 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH WYTYCZNYCH 

 Procedura postepowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej (COVID-19) w Miejskim Ośrodku Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu

w Otwocku lub widza kina „Oaza”/Teatru im. S.Jaracza niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odseparować go od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym, a w przypadku pracownika odsunąć go także
od pracy.

 1. Należy niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Dyrektora MOKTiS w Otwocku, który powiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (SANEPID) w Otwocku tel. 22 779-48-33 oraz rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osoby niepełnoletniej.
 2. W Miejskim Ośrodku Kultury, Turystyki i Sportu zostały wyznaczone i przygotowane odrębne pomieszczenia (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyny dezynfekujące), w których można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia u niej objawów chorobowych.
 3. W przypadku pogorszenia się zdrowia osoby podejrzanej o zakażenie COVID-19 należy zadzwonić na numer alarmowy 999 lub 112.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć
  go od pracy oraz wstrzymać przyjmowanie widzów Kina „Oaza”.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub widz, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. W przypadku podejrzenia bądź zakażenia pracownika MOKTiS w Otwocku ustala się listę pracowników oraz (o ile to możliwe) widzów obecnych w tym samym czasie w miejscach,

 w których przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem. Osoby te pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie z dyrektorem, ze stacja sanitarno-epidemiologiczną,

 a w razie pogorszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 z informacją,
że mogą być zakażeni koronawirusem.

 1. Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku zostaje zamknięty a wszyscy pracownicy, a także ich najbliższe rodziny, zostają objęci kwarantanną.

 

Jednocześnie Miejski Ośrodek Kultury Turystyki i Sportu w Otwocku informuję, iż przekazane przez widzów dane osobowe (dane kontaktowe, imię i nazwisko, podpis/parafka)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 W związku z przekazaniem przez widzów danych osobowych (numer telefonu, imię i nazwisko, podpis/parafka), Miejski Ośrodek Kultury Turystyki i Sportu w Otwocku informuje, iż na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku , 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: moktis@moktis.pl
 3. Dane osobowe przekazane przez widzów będą przetwarzane w celu wypełnienia przez Administratora Danych obowiązku zapewnienia przestrzegania i weryfikacji wymogu przestrzegania wymogów sanitarnych, w tym zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID- 19 (zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami w tym zakresie). Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 dni od dnia ich przekazania. Po upływie tego okresu dane zostaną trwale usunięte.
 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty państwowe lub samorządowe, które
  na podstawie obowiązujących przepisów upoważnione są do ich uzyskania.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.