Amatorski Teatr Miejski im. Stefana Jaracza w Otwocku

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Otwockie Centrum Kultury, ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock;
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Otwockim Centrum Kultury w Otwocku email: bozena_mp@poczta.onet.pl;
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. lit a i e Rozporządzenia, statutu OCK, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań zapisanych w ww. ust. 3;
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umów oraz okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające obowiązujących przepisów prawa,
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Otwockim Centrum Kultury przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych obowiązuje z dniem 25 maja 2018r.

p.o. Dyrektora Otwockiego Centrum Kultury
Sebastian Rakowski